Безработицата в Ямболска област падна на 5,3 %

Регистрирана безработица

През месец май 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2 936 и са с 284 души (8,8%) по-малко от безработните в края на м. април. Безработните през май 2021 са по-малко със 2100 души в сравнение със същия месец на м.г., третия месец от извънредното положение заради епидемията от Ковид.

Равнището на регистрирана безработица е 5.3 % и в сравнение с април 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.5 п.п.

Данни по общини

Във всички общини от областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – със 111 души (9%) и Тунджа – с 82 (15%), а за  Стралджа, Елхово и Болярово спадът е съответно с 43, 45 и 3 души.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През май 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,7%, 108 лица; младежи до 29 г. – 9,2%, 270 лица; продължително безработни – 21,1%, 619 лица; лица без квалификация – 56,4%, 1657; лица с основно и по-ниско образование – 46,9%, 1376, лица с увреждания – 7,0%, 206.

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредническите услуги на бюрата по труда в Ямболска област са се регистрирали нови 377 безработни лица през месец май 2021 г., кoeто е със 76 души по-малко в сравнение с април и с 24% по-малко от новорегистрираните през май 2020 г. (496 д.), когато беше в сила извънредното положение заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 9 от тях (2 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (18%); Държавно управление (13%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Хуманно здравеопазване и социална работа (7%); Административни и спомагателни дейности (6%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През май 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 388 души и е съизмерим със започналите работа през предходния месец (411 души). От тях 76 % са устроени в реалната икономика – 293 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 95 лица – 10 по мерки и 2 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 83 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Броят на обявените работни места расте с 31% спрямо предхния месец – 260 места при 198 през м.април. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Административни и спомагателни дейности (38%); Преработваща промишленост (22%); Държавно управление (9%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (8%);

Най-много работни места са обявени за позициите: машинен оператор, призводство на тестени изделия; манипулант в промишлеността; общ работник; сезонен работник, промишлено производство; шлосер; заварчик и др.

About the Author :

Leave a reply