Безработицата в региона остава без промяна през декември – 5,9 %

Ямбол, 21.01.2021 г.

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област в края на месец декември са 3277. В сравнение с месец ноември 2020 г. се наблюдава незначителна промяна – намаление с 5 лица (0,2%), а спрямо декември 2019 г. те са с 234 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрираната безработица остава същото като през предходния месец – 5.9 %.

 

ДАННИ ПО ОБЩИНИ

В отделните общини от областта няма значителни промени в броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец: намаление се отчита в общините Елхово (с 32 лица), Болярово (с 16 лица) и Тунджа (с 1 лице), а увеличението в община Ямбол и община Стралджа е съответно с 24 и 20 лица.

 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

През декември 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4%, 138 лица; младежи до 29 г. – 11%, 351 лица; продължително безработни – 17%, 573 лица; лица без квалификация – 52%, 1693; лица с основно и по-ниско образование – 41%, 1349, лица с увреждания – 6%, 212.

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месеца са се регистрирали нови 498 безработни лица, като 86 от тях (17%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (14%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%), Държавно управление (10%), Хуманно здравеопазване и социална работа (8%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През декември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 189 души и е по-голям от започналите работа безработни през същия месец на 2019 г. в областта (153 души). На първичен пазар са 77% от устроените – 146 лица.

Работа на субсидирани работни места са започнали 43 души – 15 по програми, финансирани по Закона за насърчаване на заетостта и 28 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, най-вече по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през декември са 83. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (45%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (22%); държавно управление (11%); образование (7%); транспорт (6%).

Най-много работни места са обявени за позициите: машинен оператор – шиене; общ работни; оператор – автоматизирана монтажна линия; продавач-консултант; дърводелец – мебелист; тапицер; шофьор на автобус.

About the Author :

Leave a reply