Безработицата в област Ямбол през февруари надвишава с 0,7 % националното равнище

111В края на февруари регистрираните безработни в област Ямбол са 3828, което е със 77 лица повече в сравнение с месец януари 2019 г., съобщи на пресконференция днес, 25 март 2019 г., Татяна Чанкова, директор на Бюро по труда-Ямбол. В сравнение с месец януари 2018 г. броят на безработните лица е намалял с 591.

Нивото на безработица за област Ямбол за февруари е 6,9 %, което е с 0,7 % по-високо от средното ниво за безработица в страната. По ниво на безработица област Ямбол се нарежда на 13-то място между 28-те области в страната. Преди нас е област Добрич, след нас – област Кюстендил. Спрямо предходния месец се отчита минимално увеличение с 0.1 процентни пункта, спрямо февруари 2018 г. има намаление с 1.1 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.2%) показва по-високо с 0.7 процентни пункта ниво.

В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.9%) и Тунджа (9.1%), а в Елхово (13.9%), Стралджа (14.3%) и Болярово (15.3%) то е по-високо. Спрямо януари само в една от всички пет общини (Елхово) се отчита спад на равнището на безработица. Сравнението със същия месец на миналата година показва намаление на равнището на безработица във всички общини на областта, особено значително в Стралджа и Болярово (с 4.8 и 2.1 процентни пункта).

През февруари в двете бюра по труда в областта са заявени общо 244 работни места, от които 221 на първичния пазар на труда.

Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите “Преработваща промишленост” (85), “Операции с недвижими имоти” (77), “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (20).

Най-много работни места са обявени за длъжностите: общ работник, работник в различните отрасли на националното стопанство, камериер/камериерка, машинен оператор, готвач, барман, администратор хотел, обслужващ работник, сервитьор.

Започналите работа безработни лица през месеца са общо 240, от които 192 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 48 безработни.

През март и началото на април стартират обученията по проектите на социалните  партньори. За област Ямбол броят на включените в обучения ще бъде 115 за Бюро по труда-Ямбол и 40 лица за Бюро по труда-Елхово. Обученията на територията на област Ямбол се реализират от трима партньори – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и КТ „Подкрепа“. Обученията са по различни специалности: стругари, озеленители, заварчици, тестообработване, пътностроителни машини и вътрешни и международни превози на товари. Днес стартира едното от обученията за 13 лица, а в първите дни на април ще стартират останалите обучения по различните специалности. Всички обучения са насочени към лица от рисковите групи с ниска квалификация или без такава с цел подпомагане на тяхната реализация след придобиване на професионална квалификация. За да се считат проектите за успешни, 20-30 процента от завършилите курсовете трябва да се реализират на пазара на труда.

От месец март стартира и приема на заявки от работодатели по спогодбата между България и Молдова за наемане на лица от двете страни. Засега в бюрата по труда в Ямбол и Елхово няма подадени заявки от работодатели за наемане на безработни от Молдова. Режимът е облекчен, безплатен е, не се налага искане работодателят да искат на разрешение от Агенцията по заетост, но той трябва да отговаря на условия и да осигурява условия за живот и работа лицата.

About the Author :