Безплатните обществени трапезарии стартират отново в община “Тунджа”

???????????????????????????????От днес, 04.01.2016 г. стартира нов етап от реализацията на проектите, включени в Национална програма ”Обществена трапезария”, която се финансира от Фонд „Социална закрила” на МТСП.

За периода от 04.01.2016 г. до  30.04.2016 г. на територията на община „Тунджа” ще се изпълняват 4 /четири/ проекта на принципа на публично – частното партньорство  и съвместно с неправителствения сектор:

–    „ Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – грижа за хора в неравностойно социално положение от малките населени места” –  с бенефициент община” Тунджа” в партньорство със „Странджата БГ” ЕООД.

–    „Обществените трапезарии в община „Тунджа” – алтернатива на социалното включване в малките населени места” – с доставчик  „Странджата” ЕООД , гр. Ямбол в партньорство с община „Тунджа”;

–    „Социална закрила чрез обществените трапезарии в малките населени места” – изпълняван от МИГ- „Тунджа” в партньорство с община „Тунджа” и  ЕТ „Стефан Станчев”;

–    „Предоставяне на социална услуга обществена трапезария в община „Тунджа” – повече грижа за хората в българското село” – реализиран от Общински младежки съвет „ Тунджа” в партньорство с община „Тунджа” и  „Странджата” ЕООД.

В рамките на  работните дни през месеците януари – април , 368 лица и семейства в неравностойно социално положение от 24 населени места на общината (Дражево, Хаджидимитрово, Окоп, Ханово, Генерал Инзово, Крумово, Веселиново, Драма, Дряново, Завой, Кабиле, Коневец, Маломир Тенево, Ботево, Скалица, Голям манастир, Генерал Тошево, Овчи кладенец, Кукорево, Калчево, Симеоново, Роза и Видинци)  ще получават обедно хранене.

Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Общият размер на осигуреното външно финансиране за периода по реализираните проекти се очаква да бъде над 50 хил. лв.

About the Author :