Безотговорността на кмета граничи с цинизъм!

DSC06731Усещането на нас, гражданите на Ямбол, че общинската администрация на кмета Георги Славов работи зле, сега вече се потвърждава и в изготвен доклад, качен на интернет страницата на общината. Той е поръчан от самата администрация по европейски проект. За това, за му каже някой, на кмета Славов, че му куца работата и да му даде акъл какво да прави, се плащат 87 000 лв. европейски средства. Но дали ще послуша учените хора – едва ли! Доказал е пред обществото, че не зачита законите, защо да се съобразява с  мнението на някого….????

През  седемте години  управление кметът твърдеше, че администрацията му работи добре. Лъгал е! Сигурно –  несъзнателно, защото от ходене по съдебни зали няма време да си погледне подчинените. Но се оказва, че единственото доверено лице – секретарят на общината, го е подвеждал, че всичко е наред.

Какво се констатира накратко в Доклада за проведен функционален анализ на община Ямбол?

Констатира се, че основният документ, според който се организира дейността на адмнистрацията – Устройственият правилник на община Ямбол, изобщо не отговаря на законовите изисквания. Това явно е причината за хаоса, който цари в общината.  В него не са разписани правомощията на кмета!  „В този смисъл без правомощия на кмета на общината, посочени в устройствения правилник, не би могло да се обоснове съществуването на основните вътрешни административни звена и изпълняваните от тях функции”, се казва в доклада и се посочва още: „Друг проблем на Устройствения правилник е липсата на регламентация на функциите на секретаря на общината”. Друга констатация е:„ Липсата на фигурата на секретаря на общината в Устройствения правилник прави непълна картината за организационната структура на общинската администрация и за връзките по координация и контрол между вътрешните звена”. Какво очакваме тогава!!!

Потресаващо е , че освен, че кметът няма примен ден за граждани, то и не е създал ред, по който дори и писмените жалби да могат да се обработват. „В Устройствения правилник липсват разпоредби, свързани с организацията и реда на работа с предложенията и сигналите, каквато уредба е задължително да присъства във всеки устройствен правилник по силата на чл. 110, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК).”

Това е пълно безхаберие и безотговорност. А иначе кметът говори гръмки фрази, че се съобразявал с мненията на съгражданите си и работел в полза на хората. Вятър и мъгла!  В доклада се казва още: „В Глава пета в разпоредбите, свързани с организация на работата в администрацията, вместо върху уредбата за субординацията и координацията на дейността, се акцентира върху служебната кореспонденция”.  Това е обяснението защо клиентите на общината остават с впечатление, че служителите работят всеки за себе си и не си говорят. Сега е ясно, не че те не искат, но няма кой да им създаде организация и да им разпише подробно административните връзки, йерархия, т. е. да създаде координация в работата. А това трябва да е кметът и неговият секретар!

Особено са чувствителни темите, свързани с контрола на средстава. Винаги на сесии на Общински съвет – Ямбол, когато ежегодно се е разглеждала дейността на сектор „Вътрешен одит”, съм поставяла проблема, че неговата работа не е ефективна. Сега ми става ясно, защо това е така. Оказва се, че „ В чл. 19 от Устройствения правилник не са посочени функциите, които изпълнява този сектор. Това представлява несъответствие с чл. 11 от Закона за администрацията”. Но така е и с другия важен сектор. „Съобразно чл. 20 от Устройствения правилник сектор „Финансов контрол“ е основно отговорен за предварителен контрол относно действията на общинската администрация при разходването на бюджетните кредити, който контрол е част от областта „управление на финансовите ресурси“. В противоречие с чл. 11 от Закона за администрацията в Устройствения правилник липсват конкретни функции на сектора”.

Изненадващо се оказва, че Сектор „Връзки с обществеността“ е с неприсъщи функции:Нетипична за сектора е функцията по чл. 18, т. 1 да „подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции“, тъй като това е задача на всички дирекции от специализираната администрация съобразно функционалната им компетентност”.

Ами да, ето къде му е щабът – пиарите и секретарят правят политиката на общината, а директорите на дирекции чинно им козируват и изпълняват. До къде стигна кметът в обърканата си представа за управление!!!

Трагични са и констатациите за функциите на Дирекция „Финанси, местни данъци и такси“ – „Съществува дефицит на функции по отношение на общинския дълг, което прави проблематично осигуряването на изпълнението на чл. 9, 13, 40, 41 и 47 от Закона за общинския дълг.”

Значи няма и разписани функции и отговорности по отношение на общинския дълг. Всъщност дали знае кметът в кой момент каква е ситуацията и откъде разбира, като няма отговорен служител за това???

„Като сериозен недостатък може да се посочи липсата на основно звено за обществените поръчки”. Тази констатация не ме изненадва. За три години като общински съветник разбрах, че обществените поръчки се подготвят от който хване и за това кметът все е в съда!

Безотговорността на кмета граничи с цинизъм!

Наглостта, с която се управлява общината без да има ясни правила, едноличното разпореждане с обществените пари и неефективното им разходване, циничното високомерие, с което се подминават жалбите на хората и се пренебрегват мненията им, това е стилът на управление на кмета на община Ямбол.

Това е далече от европейските представи за местна власт. Това и с проекти по европейски програми няма да се промени!

инж. Мариета Сивкова

общински съветник в Общински съвет – Ямбол

 

 

 

About the Author :