Антикризисни мерки за подкрепа на заетостта

ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ“

Проект „Запази ме“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, стартира от 30 ноември 2020 г. с изплащане на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, пропорционално на работното време в допустимите дейности, за които са наложени ограничения в условията на епидемичната обстановка. Размерът на компенсацията от 01 януари се трасформира в 75% от осигурителния доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето и работното му време към момента на въвеждане на ограниченията за съответната дейност. Периодът на изплащане на компенсациите се синхронизира своевременно както с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването, така вече и със заповедите на Регионалните здравни инспекции.

Приемът на заявления продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на мярката за съответните допустими сектори. До 14 април 2021 г. са изплатени компенсации на 501 работници и служители от област Ямбол на стойност 621 697 лв.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 60/40 И 80/20 ЗА 2021 Г.

През м.януари Агенция по заетостта стартира за 2021 г. приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”.

Работодателите, които отговарят на условията на ПМС 151/2020 г. (изм. с ПМС 416/2020),  ако желаят да получат средства за периода януари – март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч. на 15 април 2021 г. Работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване (15 април 2021 г.) и за месечно отчитане (22 април 2021 г.), тъй като подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда. Посоченият срок за прием на документи за кандидатстване е регламентиран в ПМС 93/18.03.2021 г., с което се удължава и периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката до 31 май 2021 г.

За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”е полезно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (РМС 429/2020 г.). С  Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане на компенсации по проекта. Така предприятията, директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г. По реда на РМС 429/26.06.2020 г., изм. с ПМС 982/2020г. могат да се подават документи за целия период 01.07.2020 г. – 31.03.2020 г.

Документи за участие по двете мерки могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта“.

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

Продължава приемът на заявления от работодатели по проект „Заетост за теб“, който  стартира в началото на месец юли 2020 г. и беше изменен и допълнен през м.ноември. Проектът е насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални помощи, които искат да наемат безбработни лица, регистрирани в бюрото по труда, и да получат субсидиране за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия. В края на м.март 2021 г. 299 лица работят по действащите договори в област Ямбол.

About the Author :

Leave a reply