Актуално заседание с приятен повод

mestna2Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) проведе свое заседание на 20 февруари 2017 г.. То бе ръководено от секретаря на община Болярово Мария Чанева, председател на комисията. В заседанието взеха участие почти всички членове на тази комисия: София Минева, Милена Манолова, Мария Тодорова, юристът на общината адвокат Георги Дженков, Живко Койчев (Полицейски участък – Болярово). Не присъстваха останалите трима членове: Йорданка Трифонова (служба „Закрила на детето“), Васил Гаджуров (директор на СУ „Д-р Петър Берон“ и Събина Тодорова (преподавателка в същото училище) – по обективни причини.

mestnaПрекият повод за това заседание беше представянето на новия секретар на комисията, който отскоро изпълнява на тази отговорна длъжност. След своето встъпление Мария Чанева предостави на Стоян Димитров Табуров възможност за самопредставяне.

Стоян Табуров е млад човек с висше икономическо образование, лъчезарен, с добри маниери, предразполагащо събеседника изражение, скромен и благовъзпитан. Живее в с. Ситово, пътувайки ежедневно до новата си месторабота. Офисът се намира в сградата на Младежкия дом (първи етаж). Личните качества на младежа са чудесно допълнение към длъжностната характеристика и вероятно ще му бъдат в помощ в неговата не твърде лека работа.

Повдигнати бяха и актуални въпроси: за съвместни вечерни проверки на обществени заведения (със съдействието на местни полицейски служители) и поведението на подрастващите там; за изготвяне на приемно-предавателен протокол и подредба на целия архив от новия секретар – препоръка на адвокат Дженков; обявяване на новите обществени възпитатели, които ще подпомагат с дейността се работата на МКБППМН – Милена Манолова, Мария Тодорова и Събина Тодорова. В името на една благородна каузи – подрастващите да бъдат утрешни достойни строители на бъдещето, а не лица, нарушаващи хармонията в обществото.

About the Author :

Leave a reply