Актуализираха областната стратегия за развитие

DSC07847Областният съвет за развитие одобри  Междинна оценка  и актуализация на Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014 – 2020. Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов свика заседание на Областния съвет за развитие на област Ямбол, което Обсъди и одобри Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014 – 2020 към 31.12.2016 г, както и Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014 – 2020г.

Резултатите от междинната оценка и актуализацията бяха представени пред членовете на Областния съвет за развитие от Петя Донова и доц. Георги Бърдаров от Института за управление на програми и проекти.

Петя Донова заяви, че стратегията не е била планирана смело и с размах, защото в средата на програмния период вече има финансово преизпълнение на част от приоритетите. Освен това приоритетът балансирано териториално развитие е дублиран с други. Във връзка с препоръките в междинната оценка е направена и актуализацията.

Актуализирана е част „Анализ на икономическото и социално състояние на област Ямбол, който показва подобрение на всички икономически показатели, увеличение броя на предприятията, на заетите лица, увеличение размера на материалните дълготрайни активи в областта за периода 2010-2015 г. Стратегическата рамка на Областната стратегия за развитие е преформулирана в посока на ясно разграничаване на припокриващи се/дублирани приоритети и мерки и прецизиране на финансовите очаквания за реализиране на стратегията, които се оказват: преизпълнени още до средата на програмния период 2014-2020 г.

Актуализирана е Общата оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР Ямбол за периода 2014-2020 г. във връзка с прецизиране на финансовите ресурси по приоритети, поради преизпълнение на прогнозираните бюджети по едни приоритети и финансово надценяване на други приоритети.

Препоръките, заложени в междинната оценка, са отразени в Актуализацията на областната стратегия за развитие, с цел да се постигнат по-добри резултати при изпълнение на самата стратегия, съобразени със стратегическите документи от по-висок ранг, както и със социално-икономическите промени и тенденции в областта.

Заседанието бе водено от заместник-областния управител Христо Колев.

 

About the Author :