Административни услуги по електронен път в община “Тунджа”

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве от международно значение по отношение на коронавирус COVID-19 и с цел ограничаване разпространението на заболяването, както и в подкрепа на усилието да се възстанови нормалната дейност на административното обслужване, Община „Тунджа“ препоръчва на лицата да използват възможността за заявяване на административни услуги по електронен път.

На сайта на Община „Тунджа“ е предоставена възможност за заявяване на 45 броя административни услуги, достъпни на следния адрес – https://www.tundzha.net/elektronni-administrativni-uslugi .

Община „Тунджа“ има профил и в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), която се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и е достъпна на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/. ССЕВ дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) без необходимост от физическо присъствие. Комуникацията чрез ССЕВ замества класическия метод за доставка на писма, като предоставя услуга за електронна препоръчана поща за изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи. Подател може да бъде всеки гражданин или организация. За да се заяви услугата е необходима регистрация в ССЕВ, която се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ.

Задълженията за местни данъци и такси към Община „Тунджа“ могат да се заплатят по електронен път – чрез електронно банкиране или Epay, която е достъпна на интернет адрес: www.Epay  .

Препоръчва се на гражданите при необходимост да търсят контакт със служители от администрацията на Община „Тунджа“ по телефон и електронна поща, публикувани на интернет адрес:

  • за кметове/кметски наместници –

http://www.tundzha.net/municipality-administration/telefonen-ukazatel-kmetove-i-namestnitzi

 

Извадка на контакти на най-търсените административни звена:

e-mail: [email protected] тел. Централа 046/66-15-65

факс: 046/66-15-75

 

Деловодство: e-mail: [email protected]

тел. 046/684 – 209

 

Дирекция „Местни данъци и такси“: e-mail: [email protected]

тел. 046/684-317; 046/684-306

 

Дирекция „ЧР и ГРАО“

Служба: „ГРАО“: e-mail: [email protected] ; [email protected] тел. 046/684-206

About the Author :

Leave a reply