Административен съд – Ямбол отмени решение на Общински съвет – Ямбол

IMG_9465AСъстав на Административен съд – Ямбол отмени Решение на Общински съвет – Ямбол, взето по т.5 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Производството беше образувано по жалба на Областен управител, подадена на 17.02.2014 г. като делото /№22/ е образувано същия ден. На 18.02.2014 г. съдът указва на Областния управител да внесе дължимата държавна такса в 7-дневен срок. На 20.02.2014 г., на разпоредително заседание, съдът излиза с Определение, с което насрочва административното дело за 10.04.2014 г. защото, „на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от АПК оспорването да се съобщи чрез обявление в Държавен вестник, в което изрично да се посочи, че пред Административен съд-Ямбол е оспорено Решение на Общински съвет-Ямбол, взето по т.5 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и номера на настоящото административно дело”. На проведеното на 10.04.2014 г. съдебно заседание, защитниците искат от съда да им бъде дадена възможност за предоставяне на нови доказателства и следващото заседание е насрочено за 17.04.2014 г. Определението от това заседание е обжалвано във ВАС с касационна жалба от 29.04.2014 г. и на 24.07.2014 г. делото е върнато за разглеждане по същество. Още същия ден е насрочено дело за 18.09.2014 г. На 30.09.2014 г. съдебният състав излезе с решение за отмяна на Решение на Общински съвет-Ямбол, взето по т.5 от дневния ред на проведеното на 17.01.2014 г. заседание, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Катя Няголова

About the Author :