Административен съд стана още по-прозрачен

IMG_9465AВсички дейности по проект „Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд – Ямбол” са изпълнени качествено и в срок, това констатираха в доклада си проверяващите от Управителния орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. От извършената на място в съда проверка се установи, че 100 процента са изпълнени и всички заложени индикатори. „С оглед постигане общата и специфичните цели на проекта, заложените резултати и индикатори, подробно описани в доклада, се констатира в пълна степен изпълнение на проекта”, пише в заключителната част на доклада от проверката. Според направените констатации, Административен съд – Ямбол поддържа пълно проектно досие, което е подредено съгласно изискванията на УО на ОПАК. За всички извършени разходи, обект на проверката, са представени разходооправдателни документи, съответстващи на законодателството и на правилата на ОПАК. По време на проверката не беше открит нито един пропуск в изпълнението и отчитането на проекта, затова и не са направени никакви препоръки.

С изпълнението и успешното приключване на проекта по ОПАК, Административен съд – Ямбол оправда доверието и показа, че има капацитета да работи по европейските оперативни програми.

Катя Няголова

 

 

About the Author :