Административен съд излиза в съдебна ваканция

IMG_9465AЗаповед за организация на работата по време на съдебната ваканция в  Административен съд – Ямбол издаде председателят Диана Петкова. Според заповедта, до 1 септември, 2014 г. ще се насрочват и разглеждат открити и закрити съдебни заседания по чл.75 и чл.121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/, по чл. 60, чл.166, чл.197 и чл.250 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и други дела, за които по  закон е предвидено произнасянето в срок, по-малък от един месец.

Образуваните през периода 15 юли – 1 септември съдебни дела се разпределят между административните съдии, които не са в платен годишен отпуск или в отпуск, поради временна нетрудоспособност. Касационните дела се образуват от председателя на съда /при отсъствие от зам. председателя/, който  определя съдията докладчик чрез системата за електронно разпределение на принципа на случайния избор.

Съдиите излизат в отпуск по предварително съгласуван график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба “Деловодство”.  В изпълнение на заповедта на г-жа Петкова по време на цялата съдебна ваканция в канцеларията на Административния съд е създадена организация за бързо и качествено обслужване на гражданите.

Катя Няголова

About the Author :