Агресията сред подрастващите – тревожен зов към семейството, училището и цялото общество

IMGP0594Нарастването на агресията сред учениците е не просто статистическа констатация, е факт, който трябва да мобилизира родителите, учителите  и съответните агенции, неправителствени организации, отговори за физическото и психическото здраве на децата въобще.

Тази актуална тема, залегнала в плана за вътрешноучилищна квалификация на комисията, оглавявана от преподавателката Ц. Генова, бе разгледана и дискутирана в ОУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово на 17 април 2019 г.

Като лектори се изявиха София Минева, педагогически съветник и бивш дългогодишен директор на училището, както и младият, енергичен и всеотдаен Любослав Ценов, секретар на МКБППМН.

Чрез обширна и изчерпателна презентация, озаглавена „Детската агресия – как да я открием и предотвратим?“ госпожа Минева изясни първо понятието агресия, както и източниците на агресията: семейството, училището, медиите, компютърните игри, медиите, обществото. Посочени бяха и способите за справяне с агресията, а именно: повишаване на училищната култура, на професионалната подготовка на педагозите, усъвършенстване на комуникативните способности на учениците и т.н. Разгледани и обособени бяха видове агресия: градивна (стимулираща), деструктивна (към нея спада и автоагресията), агресия в общ смисъл. Г-жа Минева проследи възрастовите кризи при подрастващите; интересните възпитателни модели, свързани с тях – криза на ината (от тригодишна възраст); криза на първокласника; спецификата на агресията в първи и втори клас, както и в трети и четвърти клас.

Изследвани бяха типовете личности, склонни към агресия. Изключителен интерес породиха проблемите: за агресията на учителя; моделите на учителско поведение („поведението на хирурга“, „поведението на градинаря“, „в полета на силните качества и способности“); ролята на учителя във възрастовите граници 14-16 години и 17-18 години; начини на ограничаване на агресията в детска възраст. Въобще теоретичен материал, придружен от удачни пояснения от страна на представилата темата С. Минева – мъдър и уважаван педагог с респектиращи познания.

Последва гледането на кратък, тематично свързан с разгледаната от г-н Ценов видеофилм. Неговата презентация бе под наслов „Разпознаване и намеса при случаи на агресия и тормоз в училище“. Тя имаше практическа насоченост, подплатена от множество примери: как да се разбере дали някой ученик е засегнат от проява на агресия; как да се справят с тормоза в училище; педагогическата намеса и включването на родителите; методи, които улесняват участието и насърчават споделянето и осмислянето на преживяното от учениците. Припомнена бе ролята на интерактивните и групови упражнения, които помагат на учениците да развиват саморефлексия и емпатия, да прилагат умения за търсене на помощ и т.н. Упражнения като: кръг, топка, брейнсторм, груповите дискусии, разиграването на роли, използването на казуси и истории – всичко това е в помощ на педагозите и на самите ученици за създаване на спокойно атмосфера без насилие и позитивен климат в цялото училище.

Накрая се състоя и обсъждане на раздаден от лектора, тематично съзвучен казус. Бяха изказани интересни виждания и предложени находчиви решения на проблема. На участниците в занятието педагози младият, бивш техен колега предостави разработки по различни ситуации, свързани с прояви на агресия в училищната реалност, които да им бъдат от полза в тяхната възпитателна работа с подрастващите.

IMGP0598 IMGP0608

About the Author :