Авансовият данък се декларира до края на юли

DSC00070aДо края на юли самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми, трябва да подадат декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО, припомнят от НАП-Ямбол. През първото тримесечие на годината са подадени над 500 декларации за авансов данък Във формулярите се размера на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията се подава от лицето придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.

Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци- до края на месеца следващ тримесечието- до края на април, до края на юли и до края на месец октомври. Тъй като за доходи придобити през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи, съответно не се и декларира. Получателите на доходи ще трябва да си декларират и платят налога върху получените хонорари през последното тримесечие с годишната данъчна декларация, която се подава до април 2015-а, припомниха от НАП.

За доходите получени през месеците април, май и юни, декларацията се подава до 31 юли 2014г. Декларацията по чл.55 (образец 4001) се подава ако сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице, ако сте самоосигуряващо се лице , земеделски производител и имате реализирана продукция или получени субсидии през второто тримесечие на 2014г. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Декларацията за авансов данък се подава в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, или по интернет подписана с електронен подпис. Срокът за плащане на авансовия данък е и срока за подаването на декларацията – 31 юли 2014г.

 

About the Author :