АБВ – Ямбол: „Бюджетът на община Ямбол за 2017 г. – бюджет на статуквото”

DSC04206На 30 януари 2017 година Общинският съвет – Ямбол прие бюджета на общината за 2017 г. С този акт на мнозинството приключи процедурата по обсъждането и приемането на бюджета.

Община Ямбол има бюджет от 50 млн лв., с приходи и разходи и всички необходими бюджетни атрибути, но това е бюджетът на администрацията, предложен, обсъждан и приет както в тоталитарното време. Защо този бюджет отразява само и единствено политическото и икономическото статукво от последните 8-9 години и не е свързан с интересите на мнозинството от гражданите на Ямбол? Защото:

  • Бюджетът има само нормативна обосновка като финансов план, но липсват приоритетите на които е подчинен, не е ясно какви общозначими проблеми за местната общност ще реши, каква е връзката на финансовия план с Управленската стратегия на Кмета, с Общинския план за развитие и т.н.;
  • Бюджетната процедура не беше нито демократична, нито прозрачна, защото през последните 3-4 години е белязана със знаците на пълен формализъм, бюрoкратичност и демонстрация на високомерие и дистанцираност от гражданите – няма публичност за постъпилите предложения при обсъждането, информация за обобщените предложения –  колко от предложенията на гражданите са залегнали в бюджета, които не са приети защо и по какви причини. Когато се постави началото на тези публични обсъждания, гражданите ги приветстваха, но с действията си администрацията напълно обезличи техния смисъл и отчужди гражданите от собствената им община;
  • Предложенията на общинските съветници, извън мнозинството, нямат значение и стойност нито в работата на постоянните комисии, нито в заседанията на Общинския съвет;
  • Няма  нито едно изречение в мотивацията на бюджета, чрез което  общинската администрация да посочи, че е разбрала очакванията на гражданите за промяна не само на национално, но и на местно равнище – не може единственият приоритет да бъдат пътищата и магистралите, респективно улиците и синята зона за Ямбол, примерно.

Като финансова рамка и план приетият бюджет на община Ямбол, въпреки че като цифрово изражение е по-голям, примерно с 10 млн лв. от бюджет 2013 г., е свидетелство за възникващи проблеми със собствените приходи на общината: формално тези приходи са на същото равнище на 2013 година, но:

  • Приходите от данъци и такси са в размер на 14 млн.лв, което е около 75 % от собствените приходи, а това натоварва финансово гражданите на Ямбол;
  • Отново се разчита на приходите от продажба на общинска собственост за финансиране на капиталовите разходи на общината;
  • Обектите в списъка на капиталовите разходи са около 20 на брой, поне 30% за проектиране, а през 2013г. са двойно повече и с двойно по-вече финансиране – около 4 млн.лв.  Проблемът е не толкова количествен, най-важна е ефективността  от  вложените средства и колко граждани се ползват от капиталовложенията. Може би скоро общинската администрация ще отчете, че само по проекти са привлечени и усвоени над 150 млн. лв., т.е по 20 х.лв.  средно на ямболски гражданин. Въпросът е с какво и колко се промени качеството на живот на гражданите на Ямбол, справяме ли се с демографския срив, с напускането на Ямбол на високо образованите  и квалифицирани млади хора, с тези средства стабилизира ли се малкия и среден бизнес ; колко външни инвеститори са открили нови работни места и т.н. Само един груб пример – в бюджета разчитаме на приходи от такси от детски градини около 400 х.лв. и в същото време в разходите планираме разходи за 400 х.лв. за национални и местни културни прояви и празници. Не става въпрос за противопоставяне на значимостите, а за приоритети и търсене на алтернативни източници за финансиране;
  • Бюджетният план не отговаря на много въпроси, например  за: прословутата нова болница – след като не е завършена от държавата, върната ли е собствеността на общината; след като преди 3-4 години министър пое ангажимент за ремонта на младежкия дом, защо не се случи; необходима ли е нова спортна зала за Ямбол или тази трябва да се ремонтира; след като гаражите бяха махнати, общината предлага ли възможности на гражданите по квартали за изграждането на закрити паркинги и гаражи, за зони за свободно и безплатно паркиране извън синята зона и т.н.

Община Ямбол има бюджет за 2017 г., той вероятно е максимално добър и балансиран, съставен от специалисти, приет от обществено ангажирани, отговорни единствено пред гражданите общински съветници. Бъдещето и гражданите са истинските съдници.

Общински съвет на ПП „АБВ” – Ямбол

 

About the Author :

Leave a reply